HeaderSearchForm

Regulamin

Regulamin konkursu "Przyroda w obiektywie"

1. Organizatorem konkursu pt. „Przyroda w obiektywie” jest Związek Polskich Fotografów Przyrody - Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Organizacja od 20 lat zrzeszającą amatorów i profesjonalistów zajmujących się fotografią przyrodniczą. Konkurs jest częścią składową Poznańskich Dni Fotografii i ma charakter otwarty.

Nasze cele to:
• promowanie fotografii jako dziedziny sztuki,
• podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej,
• popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
• rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych.

Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie okręgu wielkopolskiego ZPFP oraz członkowie ich rodzin.


2. Jury konkursu

Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody: 
• za zajęcie I miejsca 
• za zajęcie II miejsca 
• za zajęcie III miejsca

W wyniku prac jury zostaną również wyłonione prace na wystawę pokonkursową, której otwarcie odbędzie się podczas Poznańskich Dni Fotografii. 
W skład jury konkursu wchodzą:
• Małgorzata Książkiewicz - przewodnicząca jury
• Adriana Bogdanowska
• Ryszard Sąsiadek


3. Terminarz konkursu

• 01.01.2015 - otwarcie konkursu 
• 10.02.2015 - zamknięcie konkursu
• 11-28.02.2015 - obrady jury konkursu 
• 1.03.2015 - informacja dla autorów nagrodzonych zdjęć 
• 14-15.03.2015 - otwarcie wystawy i ogłoszenie oficjalnych wyników


4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Poznańskich Dni Fotografii 14-15.03.2015. W tym samym dniu odbędzie się wręczenie nagród. W sytuacji, gdy autor zwycięskiego zdjęcia nie stawi się osobiście, nagrody wyślemy pocztą na adres podany podczas rejestracji lub w karcie zgłoszeniowej.


5. Zgłaszanie prac do konkursu


Zgłoszenia w formie elektronicznej.

Zgłoszenia w formie elektronicznej są przyjmowane na stronie:

http://baszynscy.nazwa.pl/zpfp_konkurs/

Do zgłoszenia zdjęć wymagane jest założenie konta na ww. stronie internetowej. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie wszystkich wymaganych informacji podczas rejestracji konta. Zgłaszane zdjęcia muszą spełniać warunki określone w punkcie 7 niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej będzie dostępny w terminie określonym w punkcie 4.


Zgłoszenia drogą pocztową. W celu zgłoszenia zdjęć do konkursu drogą pocztową należy przesłać zdjęcia na płycie CD/DVD wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - link do karty znajduje się na końcu niniejszego regulaminu. Zgłaszane zdjęcia muszą spełniać warunki określone w punkcie 7 niniejszego regulaminu.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Przemysław Baszyński 
ul. Zbożowa 4b 
62-080 Tarnowo Podgórne

Zgłoszenia można przesyłać w terminach określonych w punkcie 4. W przypadku zgłoszeń drogą pocztową liczy się termin dotarcia przesyłki, organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłek.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. Zgłoszenia bez podania wymaganych informacji lub ze zdjęciami nie spełniającymi określonych w regulaminie warunków technicznych nie będą przyjmowane!


6. Zdjęcia - wymagania techniczne

Tematem konkursu jest ogólnie pojęta przyroda z szczególnym naciskiem na dziką przyrodę. Dlatego prosimy o nie nadsyłanie zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe czy też zwierzęta sfotografowane w ZOO. Sugerujemy również unikanie zdjęć, których głównym tematem są elementy zabudowy miejskiej, pojazdy czy też ludzie.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. Przyjmujemy zdjęcia wyłącznie w formacie JPG i minimalnej rozdzielczości - 3000px na dłuższym boku zdjęcia.

Dopuszcza się tylko minimalną edycję nadsyłanych zdjęć:
• ogólną poprawę kontrastu, wartości tonalnych, balansu bieli i nasycenia kolorów,
• usuwanie "plamek" wynikających z zanieczyszczeń matrycy aparatu / negatywu, jeśli nie zmienia to treści zdjęcia,
• kadrowanie do 70% oryginalnego zdjęcia,
• wyostrzanie i redukcję szumu w całym zdjęciu,
• dopuszczalne są również zdjęcia HDR i zdjęcia typu panorama ( złożone z kilku odrębnych zdjęć ),
• usuwanie aberracji chromatycznej, winietowania i dystorsji wynikających z niedoskonałości optyki,
• zdjęcia przetwarzane komputerowo na zdjęcia czarno-białe,


Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu! Do konkursu nie będą przyjmowane również zdjęcia będą efektem przetwarzania i łączenia zdjęć w grafikę komputerową.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików z aparatu. W przypadku niedostarczenie pliku z aparatu lub ujawnienie innych niezgodności z regulaminem już po wybraniu prac zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii ( nie przyjęcia do konkursu ):

• co do których zachodzi podejrzenie iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
• zdjęć o rażąco niskiej jakości technicznej.
• zdjęć naruszających prawa osób trzecich lub prawo Polskie.

Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.


9. Prawa do zdjęć i uprawnienia organizatora

Organizator ma prawo do:

• Zamieszczenia nadesłanych zdjęć na stronie internetowej oraz na wystawie konkursowej.
• Wykorzystywania zdjęć na wszystkich polach ekspozycji w celach statutowych ZPFP a w szczególności do popularyzacji działalności w latach następnych.
• Weryfikacji zgodności danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu z danymi osoby odbierającej nagrodę.
• Przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Zdjęcia, które zwyciężyły lub zostały zakwalifikowane na wystawę będą przechowywane w cyfrowym archiwum organizatora, pozostałe pliki zostaną skasowane a płyty zniszczone


10. Prawa i deklaracja posiadania praw przez autora - oświadczenia

Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac. Posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do dysponowania zgłoszonymi zdjęciami. Posiada pisemną zgodę osób, których wizerunek jest widoczny na fotografiach. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.


11. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.


12. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani zapłacić podatek od zdobytej nagrody (dotyczy nagród o wartości powyżej 760,00 zł brutto) w wysokości 10% jej wartości tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. W przypadku nieuiszczenia odpowiedniej kwoty przez zwycięzcę Konkursu Organizatorzy mają prawo do wstrzymania wydania nagrody.


13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość otrzymanych zdjęć - chodzi o uszkodzenia plików wynikające z problemów technicznych w transmisji danych podczas przesyłania plików jak i mechaniczne uszkodzenia nośników danych

14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).


15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Regulamin w wersji PDF

Karta zgłoszeniowa

parent menu item not found: "130"