HeaderSearchForm

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu pt. „PRZYRODA WARTA POZNANIA” jest Związek Polskich Fotografów Przyrody - Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Organizacja od 20 lat zrzeszającą amatorów i profesjonalistów zajmujących się fotografią przyrodniczą. Konkurs jest częścią składową Poznańskich Dni Fotografii i ma charakter otwarty. 
  Nasze cele to:
  •  promowanie fotografii jako dziedziny sztuki,
  • podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej,
  • popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
  • rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych.
  Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Okręgu Wielkopolskiego ZPFP oraz członkowie ich rodzin.
   
 2. Jury konkursu
  Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody:
  • za zajęcie I miejsca 1500 zł
  • za zajęcie II miejsca 1000 zł
  • za zajęcie III miejsca 500 zł,
  W wyniku prac Jury zostaną również wyłonione prace na wystawę pokonkursową, której otwarcie odbędzie się podczas Poznańskich Dni Fotografii.
  W skład Jury konkursu wchodzą:
  • Ryszard Sąsiadek - przewodniczący Jury
  • Władysław Nielipiński
  • Agnieszka Loba
    
 3. Terminarz konkursu
  • 19.01.2017 - otwarcie konkursu
  • 19.02.2017 - zamknięcie konkursu
  • 20-28.02.2017 - obrady Jury konkursu 
  • 1.03.2017 - informacja dla autorów nagrodzonych zdjęć 
  • 25.03.2017 - otwarcie wystawy i ogłoszenie oficjalnych wyników
    
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Poznańskich Dni Fotografii 25.03.2017. W tym samym dniu odbędzie się wręczenie nagród. W sytuacji, gdy autor zwycięskiego zdjęcia nie stawi się osobiście, nagrody rzeczowe wyślemy pocztą na adres podany podczas rejestracji lub w karcie zgłoszeniowej a nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane konto bankowe.
   
 5. Zgłaszanie prac do konkursu
  1. Zgłoszenia w formie elektronicznej.
   Zgłoszenia w formie elektronicznej są przyjmowane na stronie:
   Do zgłoszenia zdjęć wymagane jest założenie konta na ww. stronie internetowej. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie wszystkich wymaganych informacji podczas rejestracji konta. Zgłaszane zdjęcia muszą spełniać warunki określone w punkcie 7 niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej będzie dostępny w terminie określonym w punkcie 3.
  2. Zgłoszenia drogą pocztową.
   W celu zgłoszenia zdjęć do konkursu drogą pocztową należy przesłać zdjęcia na płycie CD/DVD wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - link do karty znajduje się na końcu niniejszego regulaminu. Zgłaszane zdjęcia muszą spełniać warunki określone w punkcie 7 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
   Przemysław Baszyński
   ul. Zbożowa 4b
   62-080 Tarnowo Podgórne
   Zgłoszenia można przesyłać w terminach określonych w punkcie 3. W przypadku zgłoszeń drogą pocztową liczy się termin dotarcia przesyłki, organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłek.
   Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do ośmiu zdjęć (trzy zdjęcia w wariancie podstawowym + opcjonalnie do pięciu zdjęć dodatkowych). Zgłoszenia bez podania wymaganych informacji lub ze zdjęciami nie spełniającymi określonych w regulaminie warunków technicznych nie będą przyjmowane!
    
 6. Opłata konkursowa
  • Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty konkursowej w wysokości 10 zł za trzy zgłoszone prace, powiększonej opcjonalnie o 5 zł za każdą pracę dodatkową (przykład - 3 zdjęcia 10 zł, 5 zdjęć 20 zł, 8 zdjęć 35 zł)
  • Przelew należy dokonać na poniższe dane:
   Związek Polskich Fotografów Przyrody
   ul. Marcelińska 54/4,
   60-354 Poznań
   Nr konta bankowego – Bank Millennium:
   25 11602202 0000 0000 5515 6009
   W tytule przelewu należy podać "PDF2017 + Imię, Nazwisko i login uczestnika (wersja elektroniczna zgłoszeń) lub Imię, Nazwisko i adres zamieszkania (wersja zgłoszeń tradycyjną pocztą)"
  • Środki określone w niniejszym punkcie powinny zostać zaksięgowane na koncie organizatora do dnia zamknięcia konkursu, zgodnie z terminarzem określonym w punkcie 3
  • Środki w całości przeznaczone są na organizację konkursu, nagrody, wystawę pokonkursową i działalność statutową ZPFP.
    
 7. Zdjęcia - wymagania techniczne
  Tematem konkursu jest ogólnie pojęta przyroda z szczególnym naciskiem na dziką przyrodę. Dlatego prosimy o nie nadsyłanie zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe czy też zwierzęta sfotografowane w ZOO. Sugerujemy również unikanie zdjęć, których głównym tematem są elementy zabudowy miejskiej, pojazdy czy też ludzie.
  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie osiem zdjęć.Przyjmujemy zdjęcia wyłącznie w formacie JPG i minimalnej rozdzielczości - 3000px na dłuższym boku zdjęcia.
  Dopuszcza się tylko minimalną edycję nadsyłanych zdjęć:
  • ogólną poprawę kontrastu, wartości tonalnych, balansu bieli i nasycenia kolorów,
  • usuwanie "plamek" wynikających z zanieczyszczeń matrycy aparatu / negatywu, jeśli nie zmienia to treści zdjęcia,
  • kadrowanie do 70% oryginalnego zdjęcia,
  • wyostrzanie i redukcję szumu w całym zdjęciu,
  • dopuszczalne są również zdjęcia HDR i zdjęcia typu panorama ( złożone z kilku odrębnych zdjęć ),
  • usuwanie aberracji chromatycznej, winietowania i dystorsji wynikających z niedoskonałości optyki,
  • zdjęcia przetwarzane komputerowo na zdjęcia czarno-białe,
  Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu! Do konkursu nie będą przyjmowane również zdjęcia będą efektem przetwarzania i łączenia zdjęć w grafikę komputerową.
   
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików z aparatu. W przypadku niedostarczenie pliku z aparatu lub ujawnienie innych niezgodności z regulaminem już po wybraniu prac zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane. 
   
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii ( nie przyjęcia do konkursu ):
  • co do których zachodzi podejrzenie iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
  • zdjęć o rażąco niskiej jakości technicznej,
  • zdjęć naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie,
   
  Decyzja o usunięciu takich zdjęć jest niepodważalna i ostateczna.
 10. Prawa do zdjęć i uprawnienia organizatora
  Organizator ma prawo do:
  • Zamieszczenia nadesłanych zdjęć na stronie internetowej oraz na wystawie konkursowej.
  • Wykorzystywania zdjęć na wszystkich polach ekspozycji w celach statutowych ZPFP a w szczególności do popularyzacji działalności w latach następnych.
  • Weryfikacji zgodności danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu z danymi osoby odbierającej nagrodę.
  • Przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
  Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych. Wysłanie zdjęć na konkurs nie oznacza przekazywania na rzecz organizatorów jakichkolwiek majątkowych praw autorskich autorów zdjęć.
  Zdjęcia, które zwyciężyły lub zostały zakwalifikowane na wystawę będą przechowywane w cyfrowym archiwum organizatora, pozostałe pliki zostaną skasowane a płyty zniszczone.
   
 11. Prawa i deklaracja posiadania praw przez autora - oświadczenia
  Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac. Posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do dysponowania zgłoszonymi zdjęciami. Posiada pisemną zgodę osób, których wizerunek jest widoczny na fotografiach. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
   
 12. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
   
 13. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani zapłacić podatek od zdobytej nagrody (dotyczy nagród o wartości powyżej 760,00 zł brutto) w wysokości 10% jej wartości tytułem podatku dochodowego. Kwota podatku zostanie w ich imieniu opłacona przez Organizatora i nie obniży kwoty nagród głównych konkursu.
   
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość otrzymanych zdjęć - chodzi o uszkodzenia plików wynikające z problemów technicznych w transmisji danych podczas przesyłania plików jak i mechaniczne uszkodzenia nośników danych
   
 15. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
   
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
   
Karta zgłoszeniowa
 
parent menu item not found: "130"